کارتریج پودر بیکربنات سدیم
نوامبر 15, 2022
ماشین همودیالیز
نوامبر 15, 2022

JMS PES Dialyzers

تنوع در سایز و مدل ( سری L و سری H)

ویژگی ها :

- از جنس پلی اتر سولفان
- گردش بهتر محلول دیالیز در بین غشاء‌های صافی دارای ساختار مقاوم‌ترنسبت به هیدرولیز ، حرارت و اکسیداسیون ، هم‌چنین افزایش مقاومت شیمیایی.
- کاهش پدیده جذب پروتئین در سطح غشاء که در نتیجه حفظ کارایی صافی در طول زمان دیالیز.
- کاهش مصرف سرم
- زیست‌سازگار‌ وخون سازگار و بهبود حال عمومی بیمار
- افزایش برداشت اوره از خون
- کاهش چشم‌گیر میزان لخته شدن خون در صافی
- استفاده از تکنولوژی نوین در ساخت
- استرالیزیسیون با استفاده از اشعه گاما
- فاقد عوارض جانبی اتیلن اکساید