ردیفنام استاننام شرکتشماره تلفن فاکسنام مدیر
1آذربایجان شرقی و غربیتجهیزات پزشکی فرمند041-35536053041-35545323آقای مهندس فیروزنیا
2اردبیلتجهیزات پزشکی فرخی045-33258933045-33258933آقای مهندس فرخی
3یزدتجهیزات پزشکی مبین طب 035-36306462035-36306462آقای صلواتی
4اصفهانبهبود سازان سپاهان031-32666425031-32666424آقای آبدار اصفهانی
5بوشهرپرشین طب071-32301294071-32301294آقای مهندس حسینی
6خراسان شمالی،رضوی،جنوبیآرتا رایان سلامت پارتیا051-35244763051-35244763آقای مهندس زنگنه
7سمناننوین طب شاهوار023-32231346023-32231345آقای مهندس حجی
8سیستان و بلوچستانتجهیز گسترموژان054-33219278054-33219278آقای مهندس امید
9فارسداتیس فناوری پرتو 071-36245649071-36359305آقای شفیعی
10کردستانتجهیز گستر آبیدر087-33566083087-33566085آقای مهندس امین زاد
11کرمانتجهیزات پزشکی ایلیا طب034-32446601034-32439180آقای مهندس شاه محمودی
12گیلانتجهیزات پزشکی پردیس013-33601022013-33600486آقای مهندس نمدی
13مازندران،گلستانتجهیزات پزشکی بابل سینا011-32260241011-32256441آقای مهندس نمدی
14هرمزگاندریای بیکران سلامت076-32243133076-32210943آقای مهندس نعیمیان
15همدان،کرمانشاه، قزوین، زنجان، مرکزیتجهیزات پزشکی هگمتان طب081-32530320081-32530321آقای مهندس مجیدی
16خوزستانطب و تصویر خوزستان061-32224200آقای مهندس امینی